Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Bekijk onze cookie en privacy beleid

OK
Home Privacy

Privacyverklaring Self - Storage

 

Samenvatting

Self – Storage , onderdeel van Gosselin Mobility NV, gevestigd te Belcrownlaan 23, 2100 Antwerpen is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website https://gosselinselfstorage.eu/nl .

Self – Storage verwerkt gegevens van de bezoekers en/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Self – Storage.
 • Beheer van aanvragen tot informatie en/of offertes.
 • Verbetering van de werking van Self – Storage en de Website.
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame.
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht.
 • Compliance met de geldende wetgeving.

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses.
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases.
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Self – Storage optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de diensten.
 • Vennootschappen die verbonden zijn met Self – Storage.

 

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. Self – Storage: Self – Storage NV, met haar maatschappelijke zetel te Belcrownlaan 23, 2100 Antwerpen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0898.735.682;
 2. Website: De website van Self – Storage https://gosselinselfstorage.eu/nl en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Self – Storage.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

 

2. Verwerking persoonsgegevens

De Self – Storage hecht groot belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

Self – Storage treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

 

3. Welke persoonsgegevens

Self – Storagekan de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier, telefonisch contact, e-mail en cookies:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie.
 • Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Informatie betreffende de diensten die u van Self – Storage wenst af te nemen: verhuis informatie (bv. laad- en losadres), het type service (bv. storage).
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via het contactformulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Self – Storage te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

 

4. Voor welke doeleinden

Self – Storage verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Self – Storage (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden).

Uitvoering overeenkomst

Beheer van aanvragen tot informatie.

Toestemming / Uitvoering overeenkomst

Verbetering van de werking van Self – Storage & de Website.

Gerechtvaardigd belang1

Klantenbeheer.

Uitvoering overeenkomst

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht.

Uitvoering overeenkomst

Beheer van geschillen.

Gerechtvaardigd belang2

Compliance met de geldende wetgeving.

Wettelijke verplichting

Indien Self – Storage persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een volstrekt nieuw doeleinde, zal Self – Storage voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

5. Doorgifte Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door Self – Storage verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen Self – Storage worden de Persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Self – Storage kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens Self – Storage Persoonsgegevens verwerken.

Self – Storage geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses.
 • Verwerkers die voorzien in hosting van de Website en aanverwante databases.
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Self – Storage optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de diensten.
 • Vennootschappen die verbonden zijn met Self – Storage3.

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Self – Storage zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen. Daarnaast is het mogelijk dat in specifieke situaties uw Persoonsgegevens worden doorgegeven naar een derde land, met name wanneer u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (in dit geval zullen wij u op de hoogte stellen van de risico’s die dergelijke doorgiften inhouden), wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons of voor de uitvoering van de op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen, en wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in uw belang tussen Self – Storage en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst (bv. uw werkgever).

Self – Storage kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

 

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door Self – Storage bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens

Duur

Gegevens bezoek website

5 jaar

Klantgegevens

Duur van de overeenkomst waarbij we de termijn kunnen toevoegen die nodig is om ons juridisch te beschermen.

Contactinformatie

2 jaar na ontvangst van de Persoonsgegevens.

Contactinformatie zakenrelaties

Duur van de relatie waarbij we de termijn kunnen toevoegen die nodig is om ons juridisch te beschermen

 

7. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede uw recht om bezwaar tegen de verwerking te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot Self – Storage, Belcrownlaan 23, 2100 Antwerpen of gdpr@gosselingroup.eu met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart4 of uw e-mail te voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

 

8. Wijzigingen

Self – Storage houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

9. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Hiervoor verwijzen wij naar onze cookie policy.

 

10. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Self – Storage de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Self – Storage om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

 

11. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen (België).

 

12. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Belcrownlaan 23, 2100 Antwerpen of via het e-mailadres gdpr@gosselingroup.eu

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

 

1 Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Self – Storage. Verbetering van de werking van Self – Storage is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

2 Het is in het belang van Self – Storage om eventuele klachten en geschillen af te handelen.

3 Zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

4 Gelieve op de kopie van uw legitimatiebewijs alle velden te anonimiseren behalve: naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit en geldigheidsdatum van het legitimatiebewijs.