Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Bekijk onze cookie en privacy beleid

OK
Home Privacy

Privacyverklaring Self - Storage

Self – Storage wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacy beleid te begrijpen, welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw rechten zijn.

Self – Storage waardeert de interesse die u in ons bedrijf en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites (http://gosselinselfstorage.eu) of verwante communicatiekanalen (met inbegrip van onze social media). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle Persoonsgegevens die wij verwerken.

Self – Storage is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

1. DEFINITIES

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. Self – Storage: Self – Storage NV, met haar maatschappelijke zetel te Merksemsesteenweg 148, 2100 Deurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0898.735.682;
 2. Website: De website van Self – Storage, https://gosselinselfstorage.eu  en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Self – Storage.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking/Verwerker: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de Persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

2. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

Self – Storage respecteert uw privacy en hecht daarom groot belang aan het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS 

Self – Storage kan de volgende Persoonsgegevens van bezoekers verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier, telefonisch contact, e-mail en cookies:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Contactinformatie die aan ons wordt verstrekt door de bezoeker zelf: naam, e-mailadres, telefoonnummer;

Self – Storage kan de volgende Persoonsgegevens van klanten verwerken via het contactformulier, telefonisch contact en e-mail:

 • Informatie betreffende de diensten die u van Self - Storage wenst af te nemen: verhuis informatie (bv. laad- en losadres), het type service (bv. Expeditie, douane, opslag, vrachtvervoer).
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Self – Storage kan de volgende Persoonsgegevens van leveranciers verwerken via telefonisch contact en e-mail.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via het contactformulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Self – Storage  te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN 

Self – Storage verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Het aanbieden en uitvoeren van de diensten van Self – Storage ;

Uitvoering overeenkomst

Beheer van aanvragen tot informatie;

Toestemming / Uitvoering overeenkomst

Verbetering van de werking van Self – Storage  & de Website;

Gerechtvaardigd belang

Klantenbeheer;

Uitvoering overeenkomst / Gerechtvaardigd belang

Leveranciersbeheer;

Uitvoering overeenkomst

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;

Uitvoering overeenkomst

Beheer van geschillen;

Gerechtvaardigd belang

Compliance met de geldende wetgeving.

Wettelijke verplichting

Indien Self - Storage Persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een volstrekt nieuw doeleinde, zal Self - Storage voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5. DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens worden alleen door Self – Storage  verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen Self – Storage  worden de Persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Self – Storage  kan gebruik maken van Verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens Self – Storage  Persoonsgegevens verwerken.

Self – Storage  geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van de Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Self - Storage optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de diensten.

Indien Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, zorgt Self – Storage  ervoor dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen op schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

Daarnaast is het mogelijk uw Persoonsgegevens in bepaalde gevallen doorgegeven moeten worden naar een derde land (bijv. u verhuist naar een land buiten de EER), met name wanneer u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (in dit geval zullen wij u op de hoogte stellen van de risico’s die dergelijke doorgiften inhouden), wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons of voor de uitvoering van de op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen, en wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in uw belang tussen Self - Storage en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst (bv. uw werkgever).

Self – Storage  kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6. DUUR VAN DE BEWARING VAN DE GEGEVENS 

De Persoonsgegevens worden door Self – Storage in ieder geval bewaard gedurende de durutijd van de relevante overeenkomsten en voor een periode gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn daarna. Daarnaast worden gegevens steeds zolang bijgehouden zoals wettelijk bepaald is en niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden.

 

7. UW RECHTEN 

U heeft het recht om:

 • inzage te vragen in uw Persoonsgegevens;
 • uw Persoonsgegevens in onze administratie te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen;
 • de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • uw gegevens over te laten dragen aan uzelf of een derde;
 • misbruik van uw Persoonsgegevens te melden;
 • om verzet aan te tekenen tegen geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, indien dit zou voorvallen bij de verwerking van Persoonsgegevens

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan gdpr@gosselingroup.eu. Binnen één maand na het indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan gegeven werd.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat / Rue De La Presse 35, 1000 Brussel, tel + 32 (0) 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Zonder afbreuk te doen aan elke andere administratieve of juridische remedie, zal elke betrokkene het recht hebben om een klacht in te dienen bij een superviserende autoriteit, meer bepaald in de lidstaat van zijn of haar gebruikelijke woonst, werkplaats of de plaats van de vermeende inbreuk wanneer de betrokkene oordeelt dat de verwerking van zijn persoonlijke gegevens ingaat tegen deze regeling.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

8. WIJZIGINGEN

Self – Storage houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 19 december 2018.

9. GEBRUIK VAN COOKIES 

Onze Website maakt gebruik van cookies. Hiervoor verwijzen wij naar onze cookie policy.

10. VARIA

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Self – Storage  de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Self – Storage  om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

11. TOEPASSELIJK RECHT 

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen (België).

12. CONTACT

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Merksemsesteenweg 148, 2100 Antwerpen of via het e-mailadres gdpr@gosselingroup.eu.

Laatst gewijzigd op: v1-2019, 14.10.19